Sdílejte fotografie a vyhrajte TABLET

Každý, kdo se s námi v letošním roce zúčastní zájezdu a na některé z vybraných sociálních sítí nasdílí z tohoto zájezdu jednu či více fotografií, bude zařazen do slosování o TABLET Alcatel. 


KDE MŮŽETE SVÉ FOTOGRAFIE SDÍLET

FACEBOOK

Na naše FB stránky CK Školní Zájezdy vložte fotografii, či přímo celé album (v sekci Vytvořit příspěvek).
A nezapomeňte přidat hashtag #skolnizajezdy

TWITTER 

Na svém profilu přidejte nový tweet s fotografií ze zájezdu, s označením @SkolniZajezdy a hashtagem #skolnizajezdy 

INSTAGRAM

Na svém profilu přidejte fotografii ze zájezdu, a kromě hashtagu #skolnizajezdy nás nezapomeňte označit také přímo na fotce. 


PRAVIDLA ZÍSKÁNÍ NAROZENINOVÉHO DÁRKU - DÁLE JEN "PRAVIDLA" 


I. Školní zájezdy, s.r.o. se sídlem Srbská 3077/53a, 612 00 Brno; IČ 05594766 (dále jen "Pořadatel"), poskytne jednomu ze svých zákazníků (dále jen "Účastník soutěže") VÝHRU - TABLET ALCATEL. Podmínkou získání dárku je splnění všech pravidel popsaných níže.

II. Doba trvání akce je vymezena na zájezdy, uskutečněné v termínech mezi 1. 1. 2019 a 30. 6. 2019. 
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Dobu trvání akce.

III. Výhercem se může stát Účastník soutěže, který se prokazatelně zúčastnil zájezdu pořádaného Pořadatelem v období vymezeném v bodě II. a zároveň zveřejnil během Doby trvání akce jednu čí více fotografií s hastagem #skolnizajezdy na sociálních sítích vyjmenovaných v bodě V. 
V případě, že se na vložení vítězné fotografie ze zájezdu účastní více než jedna osoba, tyto samy rozhodnou, kdo je Výhercem. 

IV. Každý Účastník soutěže může vložit jednu či více různých fotografií na uvedené sociální sítě. 
V případě vložení stejné fotografie na více míst nebo vícekrát na jedno místo, bude do slosování zařazena tato fotografie pouze jedenkrát. Pokud Účastník soutěže vloží více různých fotografií, a to na stejnou sociální síť či na různé sociální sítě, budou do slosování zařazeny všechny tyto fotografie. 

V. Soutěž se koná na těchto sociálních sítích: Facebook, Twitter, Instagram. Fotografie umístěné na jiné sociální sítě nebudou zařazeny do slosování. 

VI. Slosování proběhne dne 15. 7. 2019. Účastník soutěže, jehož fotografie byla vylosována (dále jen "Výherce") bude oznámen způsobem uvedeným v bodě VII. V případě, že Pořadatel neobdrží od Výherce informace potřebné k zaslání výhry do 14 kalendářních dnů, proběhne následující den po uvedené lhůtě nové slosování, a původní výhra propadá. 

VII. Vylosovanou, a tedy vítěznou, fotografii opatřím komentářem o výhře, zveřejníme ji na všech třech uvedených sociálních sítích a budeme výherce informovat prostřednictvím soukromé zprávy v rámci sociální sítě, na kterou byla vítězná fotografie umístěna. Výhra je odesílána poštou na adresu, kterou po oznámení výhry sdělí Výherce Pořadateli, společně s formulářem o Potvrzení přijetí výhry. Výherce je povinen tento formulář vyplnit, potvrdit a odeslat zpět na adresu Školní zájezdy, s.r.o., Srbská 3077/53a, 612 00 Brno, případně elektronického formátu (scan) na e-mail info@skolnizajezdy.cz.

VIII. Školní zájezdy, s.r.o. si vyhrazují právo kdykoli SOUTĚŽ bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na webových stránkách Pořadatele. Změna Pravidel nezakládá nárok Účastníka soutěže či Výherce na náhradu vynaložených nákladů. Školní zájezdy mohou dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh SOUTĚŽE za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod SOUTĚŽE, nebude tato moci pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto SOUTĚŽ. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se SOUTĚŽÍ (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi odesílána v rámci komunikace s klienty. Účastníkovi soutěže a Výherci nevzniká na dárek zákonný nárok.