INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracovávání osobních údajů


Společnost Školní zájezdy, s. r. o., se sídlem Srbská 3077/53a, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 25336584, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložce 26889, je společností podnikající v oblasti cestovního ruchu a jako správce osobních údajů, tímto poskytuje informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektů údajů.

1. Právní rámec zpracovávání osobních údajů

Školní zájezdy, s. r. o. zpracovávají osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s nařízením č. 2016/679 tzv. Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Účel zpracovávání osobních údajů společností Školní zájezdy, s. r. o.

 • Školní zájezdy, s. r. o. získávají osobní údaje od:
 • subjektů údajů
 • veřejných evidencí
 • třetích osob
 • Školní zájezdy, s. r. o. zpracovávají pouze přesné údaje získané v souladu s platnou legislativou a tyto shromažďují a zpracovávají pouze k účelu uvedenému níže a v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou pro naplnění uvedeného účelu.
 • Školní zájezdy, s. r. o. shromažďují a zpracovávají osobní údaje nezbytné pro jednání a uzavření nebo změnu smlouvy a pro plnění smluvních povinností dle smluv uzavřených se subjekty údajů či třetími osobami.

Sdělení osobních údajů subjektem údajů je zcela dobrovolné v případě, že je smlouva uzavírána přímo se subjektem údajů, nebo jsou získávány se souhlasem subjektu údajů, je-li smlouva zavírána se třetí osobou. Sdělení osobních údajů, případně souhlas subjektu údajů s jejich zpracováním, je základním předpokladem pro jednání o možnosti uzavření smlouvy, pro uzavření nebo změnu smlouvy, resp. pro poskytnutí sjednávaného předmětu plnění, přičemž poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů.

 • Školní zájezdy, s. r. o. zpracovávají rovněž osobní údaje nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby, tj. shromažďují a zpracovávají osobní údaje za účelem ochrany svých vlastních oprávněných zájmů, jakožto poskytovatele služeb v oblasti cestovního ruchu a za účelem ochrany svých klientů či dalších subjektů. Toto zpracování zahrnuje zejména zpracování z důvodu:
 • zajištění či poskytnutí služby, která je předmětem plnění dle uzavřené smlouvy, vyřízení žádosti, reklamace či stížnosti aj.
 • za účelem ochrany osob a majetku společnosti Školní zájezdy, s. r. o. proti případným protiprávním jednáním dalších subjektů
 • pro účely marketingu společnosti Školní zájezdy, s. r.o. (Pouze se souhlasem subjektu údajů, přičemž souhlas se zpracování osobních údajů je ze strany subjektu údajů poskytován dobrovolně a lze ho kdykoliv odvolat.)

3. Rozsah a doba zpracovávání osobních údajů společností Školní zájezdy, s. r. o.

Školní zájezdy, s. r. o. zpracovávají osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, číslo průkazu totožnosti, adresní údaje - adresu trvalého příp. přechodného pobytu, doručovací či jiná kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa
 • další osobní údaje: bankovní spojení a číslo účtu, základní údaje o aktuálním zdravotním stavu, předepsané léčbě, dietních opatřeních, sociodemografické údaje - věk, pohlaví, příbuzenské vazby a další osobní údaje plynoucí z konkrétního smluvního vztahu.

Školní zájezdy, s. r. o. zpracovávají osobní údaje pod dobu:

 • platnosti smluvního vztahu, k jehož plnění byly získány
 • do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů v případě jeho udělení
 • vyplývající z obecně závazných právních předpisů (o archivnictví apod.).

4. Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

a)  Osobní údaje mohou být pro zajištění účelu zpracování zpracovávány:

 • správcem, tj. společností Školní zájezdy, s. r. o., resp. zaměstnanci správce,
 • dodavateli a poskytovali služeb, tj. dopravci, průvodci, ubytovateli, hostitelskými rodinami, účetními, daňovými poradci, poskytovateli IT služeb
 • dalšími osobami v souvislost s uzavíráním, správou a archivací smluv a souvisejících dokumentů
 • třetími stranami ve smluvním vztahu se společností Školní zájezdy, s. r. o. prostřednictvím kterých subjekt údajů plnění společnosti Školní zájezdy, s. r. o. čerpá, tj. školská zařízení a jiné vzdělávací instituce,
 • třetími stranami, které poskytují či přijímají služby poskytované Školními zájezdy, s. r. o. v souvislosti s plněním smluvních povinností vyplývajících ze smluv společností Školní zájezdy, s. r. o. uzavřených,
 • třetími stranami v souvislosti s plněním zákonných povinností společnosti Školní zájezdy, s. r. o. (orgány státní správy, soudy apod.)

b)  Správce poskytuje osobní údaje subjektů údajů do zahraničí, a to hostitelským rodinám v souvislosti se zajištěním ubytování účastníků zájezdů (subjektu údajů), tedy v souvislosti splněním smluvních povinností správce údajů.

5. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů společností Školní zájezdy, s. r. o.

Školní zájezdy, s. r. o. zpracovávají osobní údaje:

 • manuálně,
 • automaticky.

Ochrana osobních údajů je společností Školní zájezdy, s. r. o. technicky a organizačně zabezpečena v souladu s platnou českou i evropskou legislativou, přičemž stejné zabezpečení vyžaduje i od dalších zpracovatelů osobních údajů. 

6. Poučení o právech subjektů údajů

 • subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů, o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatického zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategorii příjemců osobních údajů.
 • Školní zájezdy, s. r. o. poskytnou sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti o jejich poskytnutí.
 • v případě, že subjekt údajů zjistí nebo má podezření, že společnost Školní zájezdy, s.r.o. nebo smluvní zpracovatel společnosti Školní zájezdy, s. r. o. provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s obecně závaznými právními předpisu v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob, je subjekt údajů oprávněn požadovat, zpracovatel omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud:
 1. popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby zpracovatel ověřil přesnost jeho osobních údajů;
 2. zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití;
 3. správce již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo
 4. vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

  Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů subjektu údajů, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.

  Subjekt údajů má dále právo požádat společnost Školní zájezdy, s. r.o. nebo jejího smluvního zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby společnost Školní zájezdy nebo její smluvní zpracovatel odstranili závadný stav, zejména požadovat blokaci zpracovávaných osobních údajů, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

  Školní zájezdy, s. r. o. vždy bez zbytečného odkladu informují subjekt údajů o vyřízení takového podnětu.

  Subjekt údajů má rovněž právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.